Kierowca ADR i doradca ADR – czym się zajmują? Kto może otrzymać zaświadczenie ADR?

Umowa ADR składa się z części właściwej oraz dwóch załączników. Konwencja reguluje między innymi stosunki prawne pomiędzy państwami, warunki transportu poszczególnych ładunków uznanych za niebezpieczne, wymagania techniczne, a nawet narzuca przedsiębiorcom zatrudnienie przynajmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Kto może przewozić przedmioty sklasyfikowane, jako groźne? Czym zajmuje się doradca ADR?

Kierowca ADR

Ponad 40 państw w Europie podpisało konwencję ADR wedle, której tylko kierowcy posiadający ważne zaświadczenie ukończenia kursu ADR, mogą przewozić ładunki niebezpieczne. Według załącznika A, tej międzynarodowej umowy, są to materiały:

– wybuchowe i gazy,

– zapalne ciekłe i stałe,

– samozapalne,

– wydzielające gazy palne po kontakcie z wodą,

– utleniające i nadtlenki organiczne,

– trujące oraz zakaźne,

– promieniotwórcze,

– żrące.

Kierowca ADR – kto może zdobyć zaświadczenie odbycia kursu?

Materiały i przedmioty określone, jako niebezpieczne może przewozić każdy kierowca, który nie tylko ukończył kurs ADR, lecz również posiada ważne zaświadczenie odbycia szkolenia ADR. To jednak nie jedyne wymogi, które musi spełniać osoba chcąca transportować ładunki niebezpieczne. Kierowca musi mieć ukończone 21 lat, posiadać aktualne prawo jazdy określonej kategorii, a także:

– odbyć kurs początkowy (jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o zaświadczenie) lub doskonalący (szkolenie skierowane jest do osób, które chcą przedłużyć ważność zaświadczenia),

– ukończyć egzamin początkowy bądź doskonalący z wynikiem pozytywnym.

Na rynku znajduje się wiele firm, które kierują swoją ofertę do osób pracujących w branży transportowej bądź chcących zdobyć posadę w transporcie drogowym. Jedną z nich jest https://autokurs.com.pl, który przeprowadza specjalistyczne szkolenia ADR.

Doradca ADR

Głównym zajęciem doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych jest sporządzanie specjalnych raportów powypadkowych związanych z transportem ładunków uznanych za niebezpieczne według klasyfikacji ADR, podczas których zostały poniesione szkody:

– przez ludzi,

– środowiska,

– majątku.

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – kto może nim zostać?

Posadę doradcy ADR mogą objąć osoby spełniające konkretne warunki. Jakie?

Jednym z wymogów jest ukończenie studiów i posiadanie wyższego wykształcenia, a także niekaralność. Osoba chcąca pracować, jako doradca ADR nie mogła być skazana za umyślne przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów czy bezpieczeństwu powszechnemu. Ponadto, przyszły doradca powinien:

– skończyć odpowiednie szkolenie,

– ukończyć egzamin kończący z pozytywnym wynikiem,

– złożyć wynik egzaminu przed upływem dwunastu miesięcy od daty odbycia kursu,

– posiadać ważne świadectwo doradcy.

Dodaj komentarz